خانه کارتن سازی

کارتن سازی

گزارشی از معمل الکارتون المعرج – عراق

این کارخانه ورق و کارتن وابسته به شرکت خیرات السبطین در حرم حسینیه بر اساس مشخصات بین المللی برای رفع نیاز بازار کارتن و با تکیه بر صنایع داخلی تولید می شود (۲)