خانه مقوا مقوا سازی ایرانی

مقوا سازی ایرانی

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تهران – هتل بزرگ فردوسی- ساعت ۱۴ بحث ها بیشتر بر سر قیمت بود که قرار شد قیمت ها تا اخر سال گران نشود (۱۹۶)