خانه خبری کاهش قطع درختان برای تولید کاغذ و حفظ محیط زیست

کاهش قطع درختان برای تولید کاغذ و حفظ محیط زیست

2
0

مبتکر اوکراینی از طریق تولید کاغذ با برگ خشک درختان، گامی در جهت کاهش قطع درختان برای تولید کاغذ و حفظ محیط زیست برداشته است.

(۲)