خانه کاغذ کاغذ از سنگ وقتی از سنگ کاغذ تولید می شود..

وقتی از سنگ کاغذ تولید می شود..

495
0

بر اساس آمارها برای تولید یک تن کاغذ باید ۲۴ درخت نسبتا تنومند قطع شود و همچنین حدود ۶۰ متر مکعب هم آب مصرف شود اما متخصصان یزدی موفق شدند از سنگ، کاغذ تولید کنند که این امر از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی بسیار مناسب تر از شیوه های سنتی است.

(۴۹۵)