خانه خبری ناشران متقاضی کاغذ دولتی راستی آزمایی می شوند

ناشران متقاضی کاغذ دولتی راستی آزمایی می شوند

5
0

نماینده معاونت امور فرهنگی در کمیته تخصیص کاغذ گفت: ناشران قبل از دریافت کاغذ دولتی مجوز های خود را در سامانه توزیع کاغذ بارگذاری می کنند و راستی آزمایی می شوند.

(۵)