خانه مصاحبه مصاحبه با آقای دکتر امیدی مجری سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا (بخش اول)

مصاحبه با آقای دکتر امیدی مجری سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا (بخش اول)

3
0

مصاحبه با آقای دکتر امیدی مجری سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا – در خصوص برگزاری نمایشگاه – نحوه مراقبت در خصوص ویروس کرونا – شرکت کنندگان خارجی

(۳)