خانه خبری بازدید از کارخانه صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه

بازدید از کارخانه صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه

22
0

گزارش بازدید از خط تولید کارتن خرما در کارخانه صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه

(۲۲)