خانه کاغذ کاغذ سازی ایرانی

کاغذ سازی ایرانی

نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ در ایران

در این فیلم مراحل نصب و راه اندازی کارخانه کاغذسازی کیان کاغذ یزد (کاغذ از ضایعات) نشان داده می شود. (۷۰۴)