خانه کارتن سازی ورق سازی خارجی

ورق سازی خارجی

دستگاه ورق سازی ساخت کشور چین

دستگاه ورق سازی به همراه چاپ دایکات و دستگاه های تبدیلی (۴۱۷)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت سوم)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود (۳۵۵)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود. (۲۶۸)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت اول)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود (۵۶۵)

فیلم تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

در این فیلم تولید کارتن از ابتدای خط نمای داده می شود. از بستن رول کاغذ به دستگاه ورق سازی تا انتهای کار بعنی خروجی کارتن آماده (۱۴۴)

فیلم تولید ورق کارتن (قسمت اول)

در این فیلم تولید کارتن از ابتدای خط نمایش داده می شود و بستن رول کاغذ به دستگاه ورق سازی تا انتهای کار یعنی خروجی کارتن آماده (۲۳۵)