خانه کارتن سازی ورق سازی خارجی

ورق سازی خارجی

دستگاه ورق سازی ساخت کشور چین

دستگاه ورق سازی به همراه چاپ دایکات و دستگاه های تبدیلی (۴۴۳)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت سوم)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود (۳۸۸)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود. (۲۹۲)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت اول)

در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود (۵۹۸)

فیلم تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

در این فیلم تولید کارتن از ابتدای خط نمای داده می شود. از بستن رول کاغذ به دستگاه ورق سازی تا انتهای کار بعنی خروجی کارتن آماده (۱۵۰)

فیلم تولید ورق کارتن (قسمت اول)

در این فیلم تولید کارتن از ابتدای خط نمایش داده می شود و بستن رول کاغذ به دستگاه ورق سازی تا انتهای کار یعنی خروجی کارتن آماده (۲۵۰)