خانه مقوا مقوا سازی ایرانی

مقوا سازی ایرانی

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تهران – هتل بزرگ فردوسی- ساعت ۱۴ بحث ها بیشتر بر سر قیمت بود که قرار شد قیمت ها تا اخر سال گران نشود (۱۸۳)

اقای مهندس احسان رومی زاده در جلسه مقوا سازان

اقای مهندس احسان رومی زاده از شرکت مهندسی آسیاوات در خصوص حامل های انرژی در جلسه مجمع عمومی مقوا سازان بهداشتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ www.asiawatt.com (۱۱۹)