خانه آموزشی

آموزشی

سمینار تأثیرات طراحی و ساخت کلیشه در چاپ کارتن۱۰

سمینار تأثیرات طراحی و ساخت کلیشه در چاپ کارتن و بررسی مشکلات چاپ بر روی کارتن روز شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۹۵ ساعت ۱۵ در سالن کنفرانس شرکت تعاونی برگزار گردید . (۵۱)