خانه کاغذ کارخانه خمیر سازی کلمبیا در آریکا

کارخانه خمیر سازی کلمبیا در آریکا

0
0

Pulp Columbia به طور موقت تولید را به دلیل عوامل مرتبط با COVID-19 متوقف می کند

(۰)