خانه خبری مشکلات شرکت کاغذ کارون مورد بررسی قرار گرفت و موانع آن رفع شد

مشکلات شرکت کاغذ کارون مورد بررسی قرار گرفت و موانع آن رفع شد

5
0

مدیر عامل بانک صعنت ،معدن و تجارت گفت : مشکلات شرکت کاغذ کارون مورد بررسی قرار گرفت و موانع آن رفع شد

(۵)