خانه کاغذ کاغذ سازی خارجی مبارزه با ویروس کرونا در کارخانجات چینی ۲

مبارزه با ویروس کرونا در کارخانجات چینی ۲

2
0

در این فیلم نحوه مبارزه با ویروس کرونا در کارخاتجات کاغذ و کارتن چین نشان داده می شود فیلم از شرکت T- one می باشد

(۲)