خانه خبری صنایع کوچک و موانع توسعه

صنایع کوچک و موانع توسعه

11
0

حل مشکلات صنایع کوچک که ۵۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند،​ اثری مستقیم در رونق بخشی تولید خواهد داشت.

(۱۱)