خانه خبری شرکت پارس کاغذ نکا به عنوان واحد نمونه صادراتی استان مازندران انتخاب شد

شرکت پارس کاغذ نکا به عنوان واحد نمونه صادراتی استان مازندران انتخاب شد

5
0

شرکت پارس کاغذ نکا تولید کننده کاغذ های بسته بندی به عنوان واحد نمونه صادراتی استان مازندران انتخاب شد

(۵)