خانه خبری سیستم جدید ضدعفونی نمودن پرسنل

سیستم جدید ضدعفونی نمودن پرسنل

7
0

سیستم جدید ضدعفونی نمودن پرسنل، وقتی می خواهند وارد کارخانه بشوند (چین) اطلاعات مبارزه با ویروس کرونا را اشتراک گذاری نماییم

(۷)