خانه خبری سخنان جناب آقای دکتر روغنی

سخنان جناب آقای دکتر روغنی

2
0

سخنان جناب آقای دکتر روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغد و مقوا در رابطه با مشکل تامین مواد اولیه

(۲)