خانه خبری خواسته های بخش خصوصی از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت چه بود؟

خواسته های بخش خصوصی از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت چه بود؟

37
0

فعالان بخش خصوصی در دیدار با علی رضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی وزرات صنعت، بر مطالبات قبلی خود از متولیان وزارت صنعت شامل تسهیل مقررات، مشورت با بخش خصوصی و حمایت از تولید و صادرات تاکید کردند.

(۳۷)