خانه کاغذ کاغذ سازی خارجی تبریک سال نو ۱۳۹۹ سر کار خانم وینی لی از چین

تبریک سال نو ۱۳۹۹ سر کار خانم وینی لی از چین

1
0

تبریک سال جدید توسط خانم وینی لی مدیر تورهای صنعتی لتس گو چینا (بازدید از کارخانجات کارتن و کاغذ چین)

(۱)