خانه کارتن سازی بازدید از کارخانجات ورق و کارتن کشور چین

بازدید از کارخانجات ورق و کارتن کشور چین

132
0

بازدید از کارخانجات ورق و کارتن کشور چین در تیرماه ۱۳۹۸ – این بازدید در قالب تور صنعتی لتس گو چاینا می باشد

(۱۳۲)

۸۵۸۵۸۵۸۵