خانه کاغذ کاغذ سازی خارجی اولویت خصوصی‌سازی بر واگذاری از زبان محمد امیرزاده

اولویت خصوصی‌سازی بر واگذاری از زبان محمد امیرزاده

1
0

محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: تجربه واگذاری اموال دولتی نشان می دهد خصوصی سازی نسبت به واگذاری باید در اولویت باشد؛ مشروط به اینکه بخش خصوصی واقعی متقاضی باشد.

(۱)